Beleidsplan

BELEIDSPLAN

Doelstellingen van Stichting (Huis)Dierenhulp Heerenveen e.o.


Stichting (Huis)Dierenhulp Heerenveen e.o., is gevestigd aan de Sterrekroos 30 (8446 BS) te Heerenveen. De doelstellingen van Stichting (Huis) Dierenhulp Heerenveen e.o zijn:


- Het actief opsporen en retourneren van vermiste (huis) dieren;


- Het adviseren van eigenaren van vermiste (huis) dieren;


- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Wijze van werving van gelden


Stichting (Huis)Dierenhulp Heerenveen e.o ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven.


Beheer van het vermogen


Bestuur Stichting (Huis)Dierenhulp Heerenveen e.o heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Voorzitter: Patricia de Jager, secretaris: Daniella Bakker, Penningmeester: Andre Neunzig, Algemeen Bestuurslid: Stefan de Jong.


Vergaderen


Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.


Activiteiten


Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:


1. Het opzetten en begeleiden van projecten m.b.t. zoekacties naar vermiste (huis) dieren;


2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden voor donaties en giften.

Financiën


Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:


1. Jaarlijks een begroting opstellen;


2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;


3. Beheren van de gelden;


4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.


Vergoeding bestuursleden


De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.


Besteding van het vermogen


Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting (Huis)Dierenhulp Heerenveen e.o.


1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.


2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend voor eerste medische zorg/hulpverlening bij gewonde (huis) dieren, de verzorging van gevonden (huis) dieren zonder identificatie chip in combinatie met opvang (of in overleg met eigenaar indien deze bekend is), het organiseren van zoekacties en de benodigheden hiervoor, alle middelen die nodig zijn om de doelstelling van de stichting na te leven.


3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.


RSIN: 859262637